3/7/14

Στους δήμους 35,6 εκατ. ευρώ από οφειλές προηγουμένων ετών. 129.417 ευρώ στον Δήμο Ναυπλιέων.

κάντε "κλικ" στην εικόνα

Στην έκδοση απόφασης για την απόδοση στους δήμους της χώρας, ποσού ύψους 35.645.833,33 €, προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών. Το ποσό αυτό αποτελεί έναντι της δόσης έτους 2014, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο. Το ποσό αντιστοιχεί στα δύο δωδέκατα (2/12) του συνολικού ποσού της έκτης (ΣΤ΄) από τις οχτώ ετήσιες

ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανωτέρω σκοπό. Τα χρήματα θα διατεθούν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των Δήμων της χώρας. Από το παραπάνω ποσό θα παρακρατηθεί ποσό 3.846.410,09 € από τους υπόχρεους δήμους για συμψηφισμό οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και θα αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων.


http://www.localit.gr/, 3/7/2014